Izmjene i dopune PPUO Majur

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO Majur

Službene novine Općine Majur br.4/15

III. izmjene i dopune PPUO Martinska Ves

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Martinska Ves

Službeni vjesnik Općine Martinska Ves br. 47/15

Odluka o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna PPUO Martinska Ves

Službeni vjesnik Općine Martinska Ves br.54/14

III. izmjene i dopune PPUG Gline

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPUG Gline

Službeni vjesnik Grada Gline br.12/15